ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ  β΄έκδοση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ β΄έκδοση

Συγγραφέας: Δέσποινα Παπακώστα-Τασοπούλου, Καθηγήτρια Γεωργίας Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μειωμένη τιμή!
50,46 € με Φ.Π.Α.

59,36 € με Φ.Π.Α.

Έκπτωση!

(η τιμή μειώθηκε κατά 15 %)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα οποία έχουν κα-
θιερωθεί στην Ελλάδα ως «Βιομηχανικά φυτά». Αυτά είναι, από τα κλωστικά
το βαμβάκι, το λινάρι και το καννάβι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα και από τα
ελαιοδοτικά φυτά ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, το σουσάμι, η ατρακτυλίδα και η
ρετσινολαδιά. Η σπουδαιότητά τους έγκειται τόσο στο ικανοποιητικό εισόδημα
που εξασφαλίζουν στον παραγωγό όσο και στην προσφορά τους στην ανάπτυξη
της εγχώριας βιομηχανίας. Βιομηχανικές εφαρμογές έχουν και άλλα φυτά μεγά-
λης καλλιέργειας, αυτά όμως κατατάσσονται σε άλλες κατηγορίες ανάλογα με
την κύρια χρήση τους.
Αποτελεί τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Βιομηχανικά Φυτά». Η
πρώτη έκδοση διαπραγματεύεται μόνον τα τρία κύρια βιομηχανικά φυτά, ζαχα-
ρότευτλα, βαμβάκι και καπνό. Σε αυτή, τη δεύτερη έκδοση, έγιναν βελτιώσεις και
προστέθηκαν νέες πληροφορίες που προέκυψαν στις τρεις καλλιέργειες, συμπε-
ριελήφθησαν τα κλωστικά λινάρι και καννάβι, καθώς και τα ελαιοδοτικά.
Για κάθε φυτό παρατίθεται η οικονομική του σημασία, καθώς και οι κύρι-
ες και δευτερεύουσες χρήσεις. Περιγράφονται τα βοτανικά χαρακτηριστικά και
αναλύονται τα στάδια ανάπτυξής τους σε συνδυασμό με τους παράγοντες που τα
επηρεάζουν. Οι οικολογικές απαιτήσεις συζητούνται, για να διαπιστωθεί η κα-
ταλληλότητα των επιμέρους εδαφοκλιματικών περιβαλλόντων της χώρας μας για
την καλλιέργειά τους. Η καλλιεργητική τεχνική που προτείνεται είναι προσαρ-
μοσμένη στον τρόπο με τον οποίο ασκείται σήμερα η γεωργία στη χώρα μας και
στοχεύει στην επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης σε προϊόντα επιθυμητής ποι-
ότητας, στη συμπίεση του κόστους παραγωγής, στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Έχουν συμπεριληφθεί πληροφορίες
και πολλά πειραματικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν από εκτεταμένο πειραμα-
τισμό στη χώρα μας. Τα επιζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων
παρουσιάζονται αναλυτικά και αναφέρονται σε συνδυασμό με τους παράγοντες
που τα επηρεάζουν. Για τα τρία φυτά βαμβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα, δίνονται
επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία σποροπαραγωγής.
Πρωταρχικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει διδακτικό βοή-
θημα για τους φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Παράλληλα όμως απευθύνεται σε γεωπόνους, σε ερευνητές και σε όλους
τους απασχολούμενους με τη γεωργία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Έτος έκδοσης 2013
ISBN: 978-960-357-112-4
σελ. 560, χαρτόδετο

Καλάθι  

Χωρίς προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Καλάθι Πληρωμή

Νέες Εκδόσεις

  • Προγραμματίζοντας στη γλώσσα C με τη βοήθεια λυμένων παραδειγμάτων

    Προγραμματίζοντας στη γλώσσα C με τη βοήθεια λυμένων...

Advertising